Regulamin szkoły

Regulamin ustala porządek wewnętrzny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince zwanym dalej Szkołą.

Zawiera prawa i obowiązki ucznia związane z procesem wychowania i nauczania. Określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i wzajemny szacunek.

Normuje postępowania w typowych sytuacjach życia szkolnego, tworzy warunki do samorządności, partnerstwa i pobudzania uczniów do współodpowiedzialności za działanie szkoły.

Zawiera zasady postępowania zgodne z normami moralnymi, których nikt nie ma prawa łamać.

Regulamin Szkolny opracowany został na podstawie:

  1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami
  2. Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince
  3. Wniosków Rady Pedagogicznej i Zespołu Wychowawców.
  4. Wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
  5. Ustaleń Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.