Regulaminy i procedury

Instytucje świadczące pomoc w sytuacjach kryzysowych (pobierz doc)

LISTA TELEFONÓW ZAUFANIA (pobierz doc)

Regulaminy i procedury na BIP

http://szkola.bip.mecinka.pl/Document/9

REGULAMINY, PROCEDURY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE – DOSTĘPNE W POKOJU NAUCZYCIELSKIM, GABINECIE DYREKTORA SZKOŁY

Lp. Regulamin/Procedury
1 Statut szkoły
2 Regulamin organizowania wycieczek i wyjść
3 Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
4 Procedury postępowania z uczniem/dzieckiem chorym i przewlekle chorym
5 Procedura postępowania z uczniem/dzieckiem chorym na cukrzycę
6 Regulamin dowozu i odwozu uczniów
7 Procedury związane z bezpieczeństwem w przedszkolu w Męcince:

-obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu,

-przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go,

-bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza terenem przedszkola,

-postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore,

-postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie placówki zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

8 Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince:

– zagrożenie bombowe,

– wtargnięcie napastników do obiektu,

– użycie broni palnej na terenie szkoły,

– zasady postępowania w sytuacji zakładniczek,

– zasady postępowania w trakcie operacji antyterrorystycznej.

9 Regulamin bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły.
10 Regulamin monitoringu wizyjnego. (Załącznik) 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

11 Regulamin dyżurów nauczycieli.
12 Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji nieuzasadnionej nieobecności ucznia na zajęciach.
13 Procedury działań interwencyjnych nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i pracowników szkoły:

– procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy,

– procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyki, dopalacze, leki i inne środki zastępcze,

– procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą wyglądem narkotyki, dopalacze, leki i inne środki zastępcze,

– procedura postępowania w przypadku, kiedy uczeń znajduje się w szkole pod wpływem środków uzależniających (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki i inne środki zastępcze),

– procedura postępowania w przypadku, kiedy uczeń na terenie szkoły narusza zasady współżycia społecznego (stwarza zagrożenie życia i zdrowia innych, dopuszcza się kradzieży bądź wandalizmu),

– procedura postępowania w przypadku posiadania lub palenia papierosów, e – papierosa lub innych substancji zastępczych przez ucznia,

– procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub wskazuje inne zachowania świadczące o demoralizacji poza szkołą,

– procedura postępowania wobec ucznia sprawiającego poważne problemy wychowawcze,

– procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem Internetu oraz telefonu komórkowego,

– procedura postępowania w przypadku zaniedbania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych,

– procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że została naruszona godność osobista ucznia przez nauczyciela,

– procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń/dziecko jest ofiarą przemocy w rodzinie,

– procedura postępowania nauczycieli w przypadku fałszerstwa,

– procedura postępowania nauczycieli na wypadek uczennicy w ciąży,

– procedura postępowania nauczycieli w przypadku osoby obcej na terenie szkoły,

– procedura postępowania nauczycieli na wypadek niewłaściwego zachowania się uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,

– procedura postępowania nauczycieli przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (głośne rozmowy, spacery po Sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela),

– procedura postępowania w sytuacji zagrożenia ucznia kryzysem suicydalnym,

– Regulamin Zespołu Interwencyjnego.

14 Regulamin szkoły.