RODZICE DZIECI Z PRZEDSZKOLA W MĘCINCE

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince informuje, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
1. Zawiesza na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w Męcince w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania Przedszkola w Męcince są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.