Zajęcia matematyczno-przyrodnicze w przedszkolu

Głównym celem zajęć matematyczno-przyrodniczych, realizowanych w ramach projektu „Idziemy do przedszkola w Przybyłowicach” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,  jest zaciekawienie światem przyrody i matematyki oraz rozbudzenie pasji poznawczych, kształtowanie umiejętności kluczowych dotyczących korzystania z informacji rozumowania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.
Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku przedszkolnym 3, 4, 5-letnie, które nie tylko wykonują doświadczenia, badają, mierzą, ale także rozwijają myślenie twórcze poprzez zabawy na bazie układanek, rebusów oraz ciekawych pomocy-dydaktycznych. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec, z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone w grupie liczącej 16 uczestników i trwają godzinę. Podczas zajęć rozwijane są różne umiejętności:

– umiejętności inteligencji operacyjnej, czyli wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie procesów różnicowania i klasyfikacji, przekształcania, umiejętności wyznaczania konsekwentnych serii, przewidywania wydarzeń, po doświadczenia z zastosowaniem obranej jednostki pomiaru;

– umiejętność kształtowania odporności emocjonalnej, czyli stwarzanie warunków do rozwoju zdolności kierowania zachowaniem umożliwiającym rozwiązanie zadania wymagającego wysiłku opanowania napięcia, czyli wdrażanie do rozumienia komunikatów, uczenie sposobów radzenia sobie z przeszkodami utrudniającymi wykonanie zadania, rozwijanie zdolności do znoszenia nadmiernych napięć emocjonalnych,

– umiejętność kształtowanie intuicji matematycznych czyli uczenie liczenia z przestrzeganiem następujących reguł: każdy liczony przedmiot dziecko wskazuje gestem i wymawia kolejny liczebnik, nie pomija liczonych przedmiotów i nie liczy podwójnie, liczebniki wymawia w stałej kolejności, ostatni liczebnik określa liczbę wszystkich liczonych obiektów, wynik liczenia nie zależy od kolejności liczenia,

– umiejętność rozwiązywania prostych zadań, czyli zdobywanie umiejętności przekształcania sytuacji życiowych w zadania ,,do rozwiązania”, stopniowe wdrażanie dzieci w strategie intelektualne potrzebne do zdobycia tej umiejętności,

– budzenie zaciekawienia otaczającym światem,

– rozwijanie zdolności poznawczych,

– poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,

– wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,

– wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

– właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,

– dostrzeganie zależności pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem człowieka,

– wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,

– kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych.