Zajęcia społeczno-emocjonalne w przedszkolu “Akademia Małego Ogrodnika”

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, realizowane w ramach projektu „Idziemy do przedszkola w Przybyłowicach” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej.

Jest to niezwykle ważne, gdyż okres przedszkolny jest dla niektórych dzieci “przełamywaniem” swoich lęków w okresie adaptacji w środowisku przedszkolnym, poznawania rówieśników i doświadczania nowych emocji. W wieku przedszkolnym dziecko ma większe możliwości do nawiązywania kontaktów z innymi niż dziecko, które przebywa cały czas tylko w towarzystwie rodziców bądź opiekunów i jest zbyt małe na osobiste zawieranie znajomości. W przedszkolu dziecko poznaje nauczycieli, swoich rówieśników. Stopniowo wdraża się do przestrzegania zasad współżycia w grupie, uczy zachowywania się w różnych sytuacjach przedszkolnych. Uczy się pełnienia różnych ról społecznych. Podstawową formą działalności dziecka w przedszkolu jest zabawa. Wpływa ona na osobowość dziecka. Przez zabawę dziecko poznaje świat, kształci swój umysł, poznaje stosunki społeczne panujące w świecie. Zaspokaja potrzebę aktywności, rozładowuje napięcia emocjonalne. W wieku przedszkolnym wyróżnić można różne rodzaje zabaw. Tematyczne – dziecko bawi się w „coś” lub w „kogoś”. Uczy się przy tym wykonywania podstawowych czynności życiowych, uczy się ról społecznych. Przy takich zabawach dziecko często korzysta ze swojej wyobraźni. Dydaktyczne – mają na celu rozwijanie myślenia dziecka poprzez różnego rodzaju układanki, rebusy, puzzle. Ta grupa zabaw przeznaczona jest bardziej dla starszych dzieci przedszkolnych. Teatralne – dziecko ćwiczy tu umysł poprzez uczenie się pewnych ról teatralnych, zdobywa umiejętności słuchania, poruszania się w przestrzeni.

Uczestnikami zajęć są dzieci uczęszczające do przedszkola, w wieku 4-5 lat, u których w wyniku obserwacji i diagnozy pedagogicznej podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach.

Zajęcia są prowadzone w grupie liczącej 8 uczestników i trwają godzinę. Podczas zajęć rozwijane są następujące umiejętności:

– umiejętność rozpoznawania, identyfikowania i nazywania emocji, adekwatnie do sytuacji,

– umiejętność właściwego reagowania w sytuacji doświadczania danej emocji,

– umiejętność rozpoznawania wpływu emocji na nasze decyzje i wybory,

– umiejętność wyrażanie własnych myśli i emocji,

– umiejętność podejmowania decyzji,

– umiejętność wyznaczania celów,

– umiejętność radzenie sobie ze stresem,

– umiejętność kulturalnej odmowy – kształtowanie postawy asertywnej,

– umiejętność kulturalnego zachowania się – korzystania ze słów proszę, dziękuję, przepraszam,

– umiejętność radzenia sobie ze strachem, lękiem, wstydem,

– umiejętność negocjowania,

– umiejętność radzenia sobie z odrzuceniem, z presją grupy,

– umiejętność radzenia sobie z oskarżeniem,

– umiejętność samodzielnego działania,

– umiejętność właściwej samooceny, czyli adekwatnego obrazu własnej osoby,

– umiejętność rozładowywania emocji,

– umiejętność przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie,

– umiejętność oceny własnego zachowania i rozumienia zachowań, sytuacji społecznych,

– umiejętność przyjmowania perspektywy innych, empatii,

– umiejętność przewidywania zachowania innych osób,

– umiejętność efektywnego działania w sytuacjach konfliktowych,

– umiejętność radzenia sobie z porażką,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność efektywnego komunikowania się i nawiązywania pozytywnych relacji,

– umiejętność słuchania innych,

– umiejętność okazywania szacunku drugiej osobie,

– umiejętność radzenia sobie ze złością,

– umiejętność autoprezentacji.