Nauczanie poprzez modelowanie czyli sposoby zdobywania wiedzy na biologii

Organizm – mechanizm modelowanie w nauczaniu biologii. Projekt edukacyjny z biologii klasy 7. W edukacji bardzo duże znaczenie ma nie tylko samo przyswajanie wiadomości, lecz także umiejętność ich zastosowania. W biologii dotyczy to na przykład modelowania procesów biologicznych.

Głównym założeniem projektu jest skonstruowanie przez uczniów prostych modeli z ogólnodostępnych materiałów. Te modele powinny obrazować wybrane procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka. Efektem pracy będzie przede wszystkim lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy budową a funkcją różnych narządów. Dodatkowym celem projektu jest doskonalenie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy czy działania w sytuacjach stresowych poprzez przygotowanie pokazu dla koleżanek i kolegów.

Cele projektu: zrozumienie procesów i mechanizmów związanych z różnymi strukturami organizmu człowieka; wykorzystywanie w praktyce wiadomości i umiejętności nabytych na lekcjach biologii; rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia, zrozumienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy budową a funkcją różnych narządów; wykształcenie umiejętności tworzenia modelu procesu; doskonalenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy oraz współdziałania w parach lub w grupie.