Innowacja pedagogiczna. Mój organizm – jak on działa?

Innowacja  pedagogiczna. Mój organizm – jak on działa? – zajęcia rozwijające umiejętności biologiczne w klasie 7. Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań biologicznych wśród uczniów, którzy pogłębiają wiedzę . biologiczną oraz kształcą postawy kreatywnych badaczy.

Zdrowie jest ogromną wartością każdego człowieka. Innowacja pedagogiczna „Mój organizm – jak on działa?” pozwala pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizmu ludzkiego, zachowań prozdrowotnych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Realizowane treści są skorelowane z treściami programowymi biologii w klasie VII.

Pogłębianie wiedzy biologicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje możliwość rozbudzenia zainteresowań, kształtowania umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Realizacja zajęć jest ukierunkowana na rozwój zainteresowań poznawczych uczniów.